P.g.a. av det ökade kostnadstrycket blir vi tvungna att höja våra priser mellan 0 - 4%

Prishöjningen träder ikraft 01.01.2021