P.g.a. av det ökade kostnadstrycket blir vi tvungna att höja våra priser mellan 4,5 - 5,2%

Prishöjningen träder ikraft 01.10.2021